Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu (KPP Zawiercie) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
5. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny,
7. dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2019 roku nie spełniają standardu WCAG2.1,
8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

 

Powody niezgodności lub wyłączenia:
1. treści pochodzą od innych podmiotów,
2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności,
4. niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
6. poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-08 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marta Wnuk, adres poczty elektronicznej rzecznik@zawiercie.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 352 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Osoba odpowiedzialna

Magdalena Upława – Inspektor Zespołu Prezydialnego KPP w Zawierciu
adres mail: magdalena.uplawa@zawiercie.ka.policja.gov.pl
numer telefonu: 47 85 352 12

W Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu w zakresie komunikacji istnieje możliwość wykorzystania zdalnego dostępu do usługi online tłumacza języka migowego. Usługa ta jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00.

Niezgodności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) Brak możliwości zapewnienia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje ( brak wyposażenia)

b) Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów IR, systemów Bluetooth lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

Dostępność architektoniczna

  • Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Lokalizacja obiektu:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu znajduje się przy ulicy Kasprowicza 9 w Zawierciu. Jest to budynek dwupiętrowy, oznaczony nazwą ulicy oraz numerem. Do budynku prowadzi ogólnodostępne główne wejście od ulicy Kasprowicza. Drzwi wejściowe, znajdujące się na poziomie chodnika, są przeszklone, dwuskrzydłowe i otwierają się automatycznie na czujkę ruchu,oznaczone są odpowiednim piktogramem odblaskowym (naklejki). Do holu głównego prowadzą 10-cio stopniowe schody oznaczone taśmą ostrzegawczą, wyposażone w metalowe poręcze, które usytuowane są po prawej stronie od drzwi wejściowych oraz przeszklone, dwuskrzydłowe, automatycznie otwierane na czujkę ruchu drzwi przesuwne, które są oznaczone odpowiednim piktogramem odblaskowym (naklejki). Do holu głównego można się dostać także za pomocą platformy znajdującej się po lewej stronie od drzwi wejściowych. Po prawej stronie platformy na wysokości dostosowanej dla osób na wózkach inwalidzkich, znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać policjanta upoważnionego do obsługi platformy. Na holu głównym po lewej stronie od drzwi przesuwnych znajduje się dyżurka, natomiast po stronie prawej na ścianie na wysokości 135 cm umieszczony jest aparat telefoniczny przeznaczony do kontaktu z funkcjonariuszami lub pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się dyżurka , gdzie na wysokości 105 cm usytuowane jest przeszklone okienko z zainstalowanym zestawem głośnomówiącym, które obsługiwane jest przez oficera dyżurnego.

Interesanci w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji, bądź pracownika jednostki.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze, a także na I i II piętrze. Do pomieszczeń na piętrach prowadzą schody o powierzchni antypoślizgowej, zabezpieczone metalowymi poręczami. Brak pochylni dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju przyjęć interesantów, oznaczonym numerem 140, znajdującym się na parterze po lewej stronie za dyżurką, patrząc od drzwi przesuwnych na holu głównym. Dostęp do pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po lewej stronie za dyżurką i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, drzwi są oznaczone kolorystycznie i odpowiednim piktogramem.

Lokalizacja i zasady korzystania z miejsc parkingowych

Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu od ulicy Kasprowicza znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Jest ono usytuowane po prawej stronie stojąc przodem do wejścia głównego. Zjazd z miejsca parkingowego jest łagodny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  • Komisariat Policji w Łazach

Lokalizacja obiektu:

Budynek Komisariatu Policji w Łazach jest obiektem wolnostojącym przy ulicy Traugutta 15 w Łazach. Teren z tyłu budynku, na którym jest parking, jest ogrodzony. Budynek Komisariatu Policji w Łazach jest zajmowany wraz z Urzędem Miejskim w Łazach. Do komisariatu prowadzi jedno wejście główne, które ma specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Podjazd ten jest wykonany z konstrukcji stalowej wraz z poręczami z obu stron. Do wejścia do budynku prowadzą schody posiadające 10 stopni, nieoznaczone taśmą ostrzegawczą, na których po obu stronach zamontowane są poręcze. Drzwi do budynku o konstrukcji szklano-aluminiowej otwierają się na zewnątrz budynku i są oznaczone odpowiednim piktogramem odblaskowym (naklejka). W drzwiach jest niewielki próg metalowy o wysokości około 2 cm. Przy drzwiach wejściowych na ścianie na wysokości około 150 cm zamontowany jest dzwonek, dzięki któremu można przywołać policjanta, w przypadku, gdy drzwi główne do budynku są zamknięte. Po wejściu do środka znajduje się poczekalnia. W poczekalni na wysokości około 90 cm znajduje się także okienko, gdzie obsługiwani są interesanci. W poczekalni znajdują się krzesła dla interesantów. Do dalszej części budynku prowadzą szklane drzwi skrzydłowe otwierane do wewnątrz poczekalni, które są oznaczone odpowiednim piktogramem odblaskowym (naklejka). W tych drzwiach jest próg metalowy o wysokości 1 cm. Na parterze znajdują się pomieszczenia służbowe, ponadto dostępne są dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do toalety są oznaczone kolorystycznie oraz piktogramem. Jedno z pomieszczeń na parterze przeznaczone jest do przyjmowania interesantów i jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na pierwsze piętro budynku prowadzą strome schody z półpiętrem, składające się z 23 stopni. Wzdłuż schodów jest poręcz. Brak windy lub platformy dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia służbowe i toaleta.

Lokalizacja i zasady korzystania z miejsc parkingowych

Na ogrodzonym terenie z tyłu budynku Komisariatu Policji w Łazach znajduje się parking, na który prowadzi dwufrontowa brama otwierana ręcznie. Przed budynkiem znajduje się parking dla 11 pojazdów, z tego 9 dla interesantów. W ramach miejsc dla interesantów wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z ograniczeniami ruchowymi z oznaczeniem poziomym bez oznaczenia pionowego. Nie występują bariery w postaci krawężników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  • Komisariat Policji w Ogrodzieńcu

Lokalizacja obiektu:

Komisariat Policji w Ogrodzieńcu mieści się przy ulicy Plac Wolności 25. Usytuowany jest w centrum miasta w budynku dwukondygnacyjnym, w którym znajdują się również inne placówki administracji samorządowej oraz usługowej, w bliskiej odległości od innych instytucji użyteczności publicznej. Całość pomieszczeń komisariatu znajduje się na jednym poziomie – parterze.

Wejście główne do budynku Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu oznaczone jest tablicą informacyjną o treści „Komisariat Policji w Ogrodzieńcu” oraz podświetlanym plafonem z logo Policji. Do drzwi wejściowych, otwieranych ręcznie i oznaczonych kolorystycznie, o szerokości 100 cm prowadzi 10 schodów, które nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Na drzwiach na wysokości ok 140 cm usytuowany jest dzwonek elektroniczny, który umożliwia przywołanie osoby z obsługi jednostki.

Za drzwiami znajduje się poczekalnia wyposażona w stolik i krzesełka oraz ubikację dla interesantów. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, a drzwi do niej są oznaczone kolorystycznie i piktogramem. Poczekalnię od korytarza głównego dzielą przeszklone drzwi o szerokości 100 cm wyposażone w zamek elektromagnetyczny otwierany poprzez wprowadzenie kodu cyfrowego. Przy drzwiach znajduje się kolejny dzwonek przywołania. Ponadto w poczekalni znajduje się przeszklone okienko z zestawem głośnomówiącym, które w godzinach 7:30 – 15:30 obsługiwane jest przez pracownika sekretariatu. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie i odbierani są z poczekalni, gdzie następnie poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji.

Bezpośrednio z korytarza, przeszklonymi drzwiami o szerokości 80 cm, otwieranych ręcznie, które oznaczone są odpowiednim piktogramem odblaskowym (naklejka), można się dostać do pomieszczeń służbowych, w których obsługiwani są interesanci. Wszystkie drzwi pomieszczeń służbowych oraz korytarza nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się po obiekcie osobom na wózkach inwalidzkich. W korytarzu znajdują się dwie oddzielne ubikacje damska i męska, z których mogą korzystać interesanci.

W przypadku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wprowadzenia ich do wnętrza budynku komisariatu po uprzednim przywołaniu funkcjonariusza policji, przez drzwi tylne gospodarcze o szerokości 90 cm usytuowane z drugiej strony budynku, do których prowadzi łagodny podjazd o długości 12 m, stanowiący zarazem parking dla pojazdów służbowych lub osób odwiedzających komisariat. Z podjazdu do drzwi prowadzi łagodny podjazd połączony ze stopniem schodowym o wysokości 25 cm, umożliwiający wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Lokalizacja i zasady korzystania z miejsc parkingowych

Przy budynku Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu znajduje się parking, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Nie występują bariery w postaci krawężników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  • Komisariat Policji w Szczekocinach

Lokalizacja obiektu:

Budynek Komisariatu Policji w Szczekocinach jest obiektem wolnostojącym przy ulicy Parkowej 4. Na teren wokół budynku, który jest ogrodzony z każdej strony, prowadzi jedna furtka. Możliwy jest wjazd na teren jednostki bramą dwuskrzydłową, otwieraną ręcznie.

Do wejścia do budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach od furtki prowadzi pochyły chodnik. Przed wejściem znajduje się podest o wysokości progu około 10-15 cm, oznaczony taśmą ostrzegawczą. Drzwi do budynku, otwierane ręcznie na zewnątrz, są metalowe, antywłamaniowe. W drzwiach jest niewielki próg metalowy o wysokości około 2 cm. Przy drzwiach wejściowych na ścianie na wysokości około 150 cm zamontowany jest dzwonek, dzięki któremu można przywołać funkcjonariusza lub pracownika komisariatu. Przedsionek do dalszej części budynku odseparowany jest przeszklonymi drzwiami z progiem wysokości 1 cm,  które otwierane są ręcznie i oznaczone są odpowiednim piktogramem odblaskowym (naklejka). W przedsionku, na wysokości około 130 cm znajduje się dzwonek, którym również można przywołać funkcjonariusza lub pracownika jednostki. Na tej samej wysokości znajduje się także okienko, gdzie pracownik komisariatu w godzinach swojej pracy obsługuje interesantów. Na parterze budynku znajduje się poczekalnia z ławką dla interesantów. Na tej samej kondygnacji znajdują się pomieszczenia służbowe i toaleta. Toaleta nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na pierwsze piętro budynku prowadzą strome schody z półpiętrem, oznaczone taśmą ostrzegawczą, wzdłuż których jest zamontowana poręcz. Na tej kondygnacji znajdują się pomieszczenia służbowe i toaleta. Toaleta nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na korytarzu znajduje się ławka dla interesantów.

Lokalizacja i zasady korzystania z miejsc parkingowych
Przed budynkiem, poza ogrodzonym terenem, znajduje się parking z 3 miejscami parkingowymi dla interesantów. Nie ma wskazanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  • Posterunek Policji w Kroczycach

Budynek Posterunku Policji w Kroczycach jest dwukondygnacyjnym (parter i poddasze użytkowe) obiektem wolnostojącym przy ulicy Batalionów Chłopskich 23 w Kroczycach. Budynek ma jedno wejście główne, przez które można wejść lub wjechać z poziomu chodnika. W budynku osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie poruszać się na parterze, gdzie znajduje się pomieszczenie dedykowane obsłudze interesanta. Na parterze, poza wspomnianym pomieszczeniem, znajduje się jeszcze ogólnodostępna toaleta, wyposażona w armaturę dostoswaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W strefie wejściowej, w toalecie ogólnodostępnej i w pokoju przyjęć interesantów zapewniona jest niezbędna przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiego, a także bezprogowe i odpowiednio szerokie drzwi.

Lokalizacja i zasady korzystania z miejsc parkingowych

Przed budynkiem Posterunku Policji w Kroczycach wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  • Posterunek Policji w Porębie

Posterunek Policji w Porębie mieści się w budynku wolnostojącym przy ulicy Chopina 1 w Porębie, należącym do Urzędu Miasta Poręba. Do drzwi wejściowych do Posterunku Policji w Porębie, które są ręcznie otwierane i oznaczone kolorystycznie, prowadzi 5, nieoznaczonych taśmą ostrzegawczą, schodów z zamontowaną poręczą. Przy drzwiach zamontowany jest domofon na wysokości 150 cm. Drzwi te nie posiadają progu. Pomieszczenia służbowe Posterunku Policji w Porębie znajdują się na pierwszym piętrze, do którego prowadzi kilkanaście stromych schodów, które nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Brak punktu recepcyjnego. Brak platformy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku Posterunku Policji w Porębie nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchu, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Lokalizacja i zasady korzystania z miejsc parkingowych

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Takie miejsce znajduje się przy ulicy Chopina w Porębie od strony oddziału Poczty Polskiej.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Ewakuacja lub ratowanie w inny sposób

W Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu dostępne jest oświetlenie dróg ewakuacji zasilane z niezależnego źródła. Ponadto zarówno w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, jak i w podległych jednostkach na ścianach zamontowane są tabliczki fluorescencyjne, którymi oznakowana jest droga ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wypracowane zostały także procedury ewakuacyjne zawarte w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą został zapoznany każdy policjant i pracownik. Na teren Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu i jednostek podległych interesant wprowadzany jest przez policjanta, bądź pracownika Policji, którzy sprawują nadzór przez cały czas jego przebywania w obiekcie. W przypadku potencjalnego zagrożenia osoba nadzorująca wyprowadzi interesanta na zewnątrz budynku.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Małgorzata Kopeć, adres poczty elektronicznej finanse@zawiercie.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 352 21.

Powrót na górę strony